Kodeks etyki detektywa

Kodeks etyki detektywa

Kodeks etyki detektywa

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z
dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia,
zgodnie z opinią wielu prawników*, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem
zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej
prywatności. Dzieje się tak również dlatego, że detektyw pełni szczególną rolę służąc
społeczeństwu, wypełniając lukę pomiędzy zadaniami organów państwa a
zapotrzebowaniem na ochronę praw i interesów jednostki. Dlatego oczywistym jest, że
zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki służyć mają właściwemu wypełnianiu
zadań wynikających z przepisów w/w Ustawy. Klient musi być przekonany, że jego
sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z literą prawa.

§ 1

Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami
profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym
uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w
niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne
wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie
obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

§ 2

Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich
zrzeszonych w PSLD.

§ 3

Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:

a) kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich
przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta,

b) kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości,
poufności i lojalności wobec klientów,

c) unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku
detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw,

d) nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie
popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia,

e) stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego
wizerunku w społeczeństwie,

f) reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez
detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie
posiadające licencji detektywa,

g) preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej
jakości,

h) realistycznego oferowania usług,

i) przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich
współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy
oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy
zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może
wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów
zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn
dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości,

j) uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania
koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach,

k) służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej,

l) rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z
przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD,

ł) dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i
świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie
pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie,
m) zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do
respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być
winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach
stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych
zleceniach.

§ 5

Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego
detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy
przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem
PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym
kodeksem.

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne
Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.
* Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik – Podstawy Detektywistyki –
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne – Warszawa 2008