Profesor zw. nauk prawnych, egzamin sędziowski, m.in. kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UG (1982 – 2003), prorektor UG (1996-1999), prorektor ALK (2004-2011), kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa ALK (od 2004 r), członek Rady Naukowej INP PAN (1999-2007), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2002 ), członek Sekcji polskiej Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social (od 2000), członek Komitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014). Laureatka wielu nagród naukowych. Autorka 14 książek (m.in. „Prawo powielaczowe”, „Prawo w kręgu mitów”, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji”) ponad 100 innych publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz i opinii dla organów państwa i praktyki prawniczej. Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”, członek kilku redakcji czasopism naukowych. Promotor 6 doktorów nauk prawnych, opiniodawca w wielu postępowaniach profesorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Kierownik grantu NCN „Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. ”Niepaństwowe prawo”?”(2014-2017). Teoretyk prawa, zajmuje się m.in. retoryką prawniczą, legislacją, świadomością prawną, wymiarem sprawiedliwości, prawem o szkolnictwie wyższym, prywatną ochrona bezpieczeństwa. Współpracuje naukowo i prowadzi badania m.in. wraz z PSLD.