Informacje o stowarzyszeniu:

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów zostało powołane na spotkaniu reprezentantów środowiska licencjonowanych detektywów z całej Polski w dniu 14 listopada 2008 roku. Niespełna pół roku później tj. 18 marca 2009 roku po spełnieniu wszystkich wymogów rejestracyjnych, Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa dokonał wpisu o nr 0000326014 do Rejestru Stowarzyszeń ustanawiając nas podmiotem prawnym.

Koncepcja powołania PSLD zrodziła się pod wpływem przeświadczenia, że nie możemy się zgadzać, aby o naszych sprawach decydowały i informowały opinię publiczną osoby spoza środowiska, nie wykonujące zawodu detektywa, nie posiadające uprawnień do wykonywania czynności detektywistycznych oraz prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Struktura organizcyjna władz PSLD:

Zarząd:

Marcin Dalecki - Prezes Zarządu

E-mail: prezes@psld.pl

Telefon: 511 420 131


Rafał Gerke - Wiceprezes Zarząd

E-mail: wiceprezes@psld.pl

Telefon: 789 212 433


Anna Miklas - Sekretarz Zarządu

E-mail: sekretarz@psld.pl

Telefon: 512 224 074

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Węgrzyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Jacek Banaszewski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

E-mail: komisja@psld.pl

Rzecznik dyscyplinarny:

Krzysztof Kopacz

E-mail: detektyw@renoma.info

Telefon: 515 711 338

Sąd Koleżeński:

Grzegorz Drab - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

E-mail: sad@psld.pl


Wojciech Szczurek - Zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Konrad Jarzyński - Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Statut PSLD:

W dniu 29.09.2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Główne kierunki działania PSLD:

Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług licencjonowanych detektywów

Dbanie o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia

Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych licencjonowanych detektywów

Reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej

Kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy licencjonowanych detektywów

Obrona oraz ochrona praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia

Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami

Integrowanie i współorganizowanie życia wewnątrz środowiska zawodowego

Członkowstwo PSLD:

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów serdecznie zapraszamy do grona jedynego reprezentanta środowiska licencjonowanych detektywów w Polsce!

Korzyści wynikających z członkostwa w PSLD:

  • Darmowa reklama na stronie internetowej PSLD
  • Tańsze ubezpieczenie OC detektywa
  • Preferencyjne warunki cenowe przy zakupie sprzętu detektywistycznego
  • Wymiana doświadczeń zawodowych
  • Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe Detektywa
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • Integracja środowiska zawodowego Detektywów PSLD

Dokumenty dla przyszłego członka PSLD:

Kodeks etyki detektywa:

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia, zgodnie z opinią wielu prawników, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej prywatności.

Prawa autorskie:

W dniu 25.04.2016 roku Zarząd PSLD został poinformowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskaniu przez PSLD prawa ochronnego na znak towarowy o nr 281416 – logo PSLD – od dnia 27.03.2015 roku